Visualització de contingut web

Metodologia

Introducció

El projecte e-SIRCA i la plataforma objecte de la seua evolució, és un projecte estratègic dins de la Generalitat per la importància dels servicis que s'oferixen al ciutadà per part de l'administració electrònica.

La plataforma oferix un servici 24x7, on aspectes com ara: Rendiment, Fiabilitat, Disponibilitat, i Integritat han de ser intrínsecs al servici oferit.

Per açò, s'aplica una metodologia robusta que permeta a la plataforma complir els requisits exigits.


Metodologia i qualitat

S'establix en els primers estadis del projecte, i tenen com a fi definir la forma de treballar dels diferents equips implicats en el manteniment evolutiu i correctiu de la Plataforma. Es definix un model comú de treball en el manteniment dels sistemes, en la gestió dels projectes, i en el desevolupament d'aplicacions.


Àmbit de gestió de projecte

Definició de competències i responsabilitats: S'han establit les competències i responsabilitats de les empreses implicades en el manteniment i evolució de la plataforma e-SIRCA, en funció dels requeriments imposats en el plec de prescripcions tècniques, de les ofertes realitzades en les diferents propostes presentades pels lots adjudicataris, i de les necessitats detectades en la primera fase del projecte.

Definició i implantació de la metodologia de gestió: S'ha dissenyat el model operatiu del control i supervisió de l'activitat i qualitat dels servicis oferits pels diferents lots.

Reporting dels lots: S'ha definit el procediment, per a informar tant els tècnics de la Generalitat com els distints clients, de la qualitat dels servicis, l'estat de la demanda, i l'avanç dels treballs en curs.


Àmbit de desenvolupament, implantació, i qualitat

Estes normatives i estàndards, han sigut establides, tant a nivell de les activitats i tasques necessàries que han de ser completades dins del procés de desenvolupament del programari, com des de la perspectiva tecnològica dels components de la plataforma que s'han establit com a obligatoris, per al desenvolupament dels servicis i components dels diferents projectes.

La vigència d'estos estàndards està condicionada als canvis en la política en la Direcció General de Tecnologies d'Informació, així com a canvis en la versió dels productes seleccionats.

Concretar uns estàndards i normes de desenvolupament: S'han definit un conjunt d'estàndards que s'ha de seguir en el desenvolupament de les aplicacions. Estos estàndards afecten: disseny de bases de dades, desenvolupament d'aplicacions J2EE.

Cicle de vida del desenvolupament: S'ha definit una metodologia basada en gvMètrica i Mètrica v3, definint fluxos, models d'entregables, fites, revisions i acceptacions formals.

En la definició del cicle de vida, les seues fases, i activitats s'ha pretés, al mateix temps que proporcionar un conjunt d'accions que aporten qualitat, traçabilitat, i gestió del coneixement als desenvolupaments realitzats, que no siguen excessivament pesades en la seua execució. 

Gestió d'alliberament de versions i desplegaments: S'ha definit el procediment que s'ha de seguir per a alliberar una versió dels mòduls que componen la plataforma e-SIRCA així com els procediments per a desplegar la dita versió en els distints entorns.

Atés que tant la plataforma tecnològica de suport, com l'arquitectura del sistema i la metodologia de desenvolupament patiran canvis significatius, este procediment està concebut per a adaptar-se als dits canvis o per a introduir possibles millores d'eficiència identificades durant la seua aplicació.

El procediment està basat en una interpretació simplificada i adaptada a la situació del projecte e-SIRCA d'allò que s'ha establit pel procés de "Gestió d'entregues i Desplegaments" de la fase "Transició del Servici" de ITIL v3.

Definir una Metodologia d'Execució de Proves de Rendiment: La Plataforma e-SIRCA està subjecta a una revisió tecnològica i funcional dels seus diferents components. Esta revisió inclou el desenvolupament de nous components, així com el redisseny substancial o complet d'alguns altres. Per este motiu, i a causa del canvi tan important que s'està abordant, s'haurà de seguir tot el cicle de vida del desenvolupament/implantació, incloent estos la validació del seu adequat rendiment.

Basada en les millors pràctiques s'ha definit una Metodologia de Proves de Rendiment que està centrada en la identificació de requisits de rendiment i SLA, l'execució de proves de Càrrega, Estrés, Pics i Estabilitat, així com el monitoratge dels diferents components implicats.

Donada la criticitat i transcendència que tenen els components de la Plataforma e-SIRCA, en el servici que es proporciona directament o indirectament als ciutadans, com a part fonamental i nucli del nou projecte d'evolució del sistema, es van revisar tots aquells aspectes relacionats amb la qualitat dels desenvolupaments i la seguretat dels components.

Fruit d'esta revisió es van dur a terme les accions següents:

Establir un servici d'integració i certificació de components: Es perseguix garantir la qualitat, homogeneïtat, modularitat i perfecta integració dels nous desenvolupaments realitzats per la resta de lots amb la plataforma e-SIRCA, establint una metodologia per al desenvolupament i implantació de nous components d'acord amb els estàndards de la Generalitat.

S'han definit i establit un procés de certificació de components que valide l'adequada qualitat dels desenvolupaments seguint un conjunt de mètriques predefinides, i audite la seguretat dels components. Esta certificació consta de les activitats següents:

 • Supervisió d'estàndards d'aplicació.

 • Supervisió de normativa de documentació.

 • Supervisió d'estàndards de codificació.

 • Supervisió d'integració.

 • Generació d'informes de certificació.

 • Validar la seguretat dels components per mitjà d'una doble revisió: interna al projecte i de CSIRT-CV.

 • Control de processos de desplegaments de noves versions.

Pla d'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat: S'ha establit un Pla d'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat per a determinar requisits de seguretat que s'han de considerar i enfortir el disseny de les aplicacions i procediments de treball, segons els requeriments i recomanacions de l'ENS.


Àmbit de simplificació administrativa

Dins del marc del projecte s'ha impulsat el procés de simplificació administrativa per mitjà de l'elaboració d'una metodologia pròpia de la Generalitat per a la simplificació de procediments. Esta metodologia una vegada elaborada, s'ha distribuït als diferents organismes, i està sent mostrada per mitjà de simplificacions pilot en cada una de les conselleries.

Addicionalment, i a fi de mesurar els resultats obtinguts, i el grau d'avanç del projecte respecte als objectius marcats pel Consell, s'ha desenvolupat un sistema automatitzat de mesurament que permet mesurar indicadors com ara: nombre de simplificacions dissenyades, nombre de simplificacions executades, estalvis obtinguts, i els estalvis previstos derivats de les simplificacions encara no executades. Tots estos indicadors s'analitzen en funció dels diferents organismes existents; dels possibles destinataris: Empreses, ciutadans, administració; i de les diferents províncies.


Àmbit de gestió de manteniment

S'ha potenciat l'ús del tràmit genèric, utilitzant el desenvolupament de tràmits a mesura només quan estiga justificat (elevat ús del tràmit o per interessos estratègics), donant suport natiu als tràmits genèrics i els seus funcionals.

Addicionalment, i a fi d'avançar més en l'ús del tràmit genèric, s'han desenvolupat nous tràmits, entre els quals es troben:

 • Tràmit genèric de propòsit general amb possibilitat de pagament on-line.

 • Tràmit genèric de subvencions.

 • Tràmit genèric d'aportació i esmena.

 • Tràmit corporatiu de beques.