Visualització de contingut web

Descripció

La Generalitat té com un dels seus objectius estratègics la implantació de l'Administració Electrònica. En este sentit, desde fa anys, ha anat donant passos cap al que ara és una exigència de la Llei 11/2007 i del Decret 220/2014 del Consell que el ciutadà puga relacionar-se amb l'Adminitració per via electrònica sempre que així ho desitge.

En eixe sentit la Plataforma d'Administració Electrònica de la Generalitat (e-SIRCA) té com a objectiu donar resposta als drets dels ciutadans en l'àmbit de les esmentades lleis, així com altres aplicables.

La plataforma e-SIRCA està composta per un conjunt de components que donen servici tant d'intern a altres organismes de la GVA com als ciutadans.

De forma esquemàtica la plataforma es pot representar de la manera següent:

Components de la Plataforma

Portal Institucional gva.es: Correspon amb la pàgina web institucional de la Generalitat, en la qual s'oferix, entre altres, la informació següent:

  • Tràmits i Servicis oferits per la Generalitat, ja siga via telemàtica o no.
  • Informació d'ocupació pública, ajudes, i beques.
  • Informació Institucional: Consell, conselleries, organismes, etc.
  • Gabinet de Comunicació, Àrea de premsa.
  • Informació classificada per àrea temàtica.

Plataforma de Tramitació:  Este component permet l'execució de servicis electrònics associats amb procediments administratius. Els ciutadans poden realitzar gestions amb l'administració pública, així com consultar l'estat dels seus expedients i la seua interacció amb ells atenent als tràmits inclosos dins del procediment administratiu.

Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat: La interacció telemàtica entre sistemes i aplicacions de distintes administracions o organismes agilitza els processos interns de les administracions, i possibilita el traspàs d'informació entre organismes i es requerix així menys informació al ciutadà. Esta interacció és oferida a través de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat que, oferida per la Generalitat, permet la interacció i intermediació entre organismes interns de la Generalitat i altres organismes externs com ara ajuntaments, Administració General de l'Estat, i altres autonomies, així com entre els mateixos organismes de la Generalitat.

Portal de Difusió e-SIRCA: Este portal d'accés al ciutadà i a la resta d'organismes externs a la Generalitat oferix informació sobre el projecte que s'està duent a terme i els mecanismes que este oferix al ciutadà per a la interacció amb l'Administració valenciana. Addicionalment, presenta el catàleg de servicis que a través de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat s'oferix a les diferents administracions per a l'obtenció de la informació que es necessite.

SAFE: Este component intern oferix servicis d'autenticació i firma electrònica a les diferents aplicacions o sistemes de la Generalitat, i incorpora els últims estàndards de firma electrònica i mecanismes d'autenticació adaptats a les necessitats identificades.

Altres Components interns: Addicionalment, i com a suport o complement als components indicats anteriorment, es disposa d'un conjunt d'aplicacions que permeten la gestió dels sistemes, i oferixen la informació requerida per a la seua utilització i millora contínua de la qualitat i del servici oferit. Estos components són:

  • Ferramentes de gestió: Permeten el control del catàleg de servicis d'intermediació, el monitoratge dels components, la identificació i resolució d'incidències dels ciutadans, etc.
  • Quadre de Comandament Estadístic: Aporta informació agregada i de detall de la utilització que realitzen els ciutadans i usuaris interns dels diferents components, el nivell de servici que s'oferix, i altres indicadors de valor per a la millora dels servicis.
  • Portal d'informació e-SIRCA: Possibilita als usuaris interns la utilització dels components que oferix e-SIRCA, i aporta tota la informació requerida per al seu ús.

El manteniment i evolució de la Plataforma e-SIRCA és el que en la Generalitat Valenciana denominem projecte e-SIRCA.